Knapptjärn, Trollugnsberget

I området runt Trollugnsberget i nordöstra hörnet av Smedjebackens kommun projekteras en större vindkraftspark och Västerbergslagens Naturskyddsförening har deltagit i samråd kring naturvårdsfrågor inför etableringen. Den 10 juni gjorde vi från föreningen ett studiebesök i ett litet område vid Gölbäcken, Knapptjärn, i sydvästra hörnet av projektet. Området karaktäriseras av gammelskog med höga naturvärden. Syftet med besöket var att vi ville få en första överblick över artriktedomen. Janolof Hermansson guidade kunnigt.

Mest slående var den rikliga förekomsten av den fridlysta orkidén knärot, vi fann minst hundratalet plantor på åtta platser. Även lavar och tickor förekom riktligt, bl a gulmjöl och ullticka. Vi hittade blommor av den vackra vårärten samt hackmärken efter tretårig hackspett. Överallt ser man urgamla och nyare lågor efter fallna träd. Känslan inför denna härliga gammelskog är att den borde bevaras med status som naturreservat.   

   

 

Världens längsta blomsteräng

Om man googlar på ”Världens längsta blomsteräng” kommer man till naturskyddsföreninges presentation av ett projekt med det namnet. Där säger man inledningsvis:

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

Riksföreningen har fått 18 Mkr från Postkodlotteriet för att driva projektet under tre år och ambitionen är att kunna nå upp till 100 mil artrika vägkanter. Vi i Västerbergslagen gick med som pilotkrets i uppstartsfasen förra året (tillsammans med några få andra kretsar). Man ville få in erfarenheter från det praktiska arbetet i olika delar av landet och samverka kring projektets hemsida och rapporteringen av data. I nuläget har man kommit upp till ca 10 mil vägkanter i projektet, vilket är 10 % av målet.

På projektets hemsida på naturskyddsforeningen.se finns rikligt med information för den som är intresserad. Där får man reda på vad projektet går ut på, vad som karaktäriserar en bra växtmiljö, vilka miljöer som är mindre bra, hur man kan utmagra marken på en växtplats, hur man blir med och hur man rapporterar. Sträckor som är med i projektet märks ut med denna skylt vid början och slutet av sträckan. Skylten är i A4-format och behöver plastas in för att klara att stå ute.

Om du känner till någon sträcka med fin växtlighet som du skulle vilja vårda, förbättra och inventera är du väldigt välkommen att bli med i projektet. Det är viktigt att ta reda på vem som är markägare. Privata markägare behöver kontaktas och ge  sitt bifall. Kommunen är positiv till projektet, men behöver tillfrågas om vägen är kommunal.

Trafikverkets vägar ägnar vi oss inte åt; de har ett eget projekt för att sköta vägkanter med värdefull växtlighet men är tacksamma för tips om intressanta fynd. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att registrera din vägkant och komma igång.

Kretsens kontaktperson är Bengt Lundborg, bengtlundborg@icloud.com, 070-581 85 83.

 

VLB i Västerbergslagen

I dagsläget har vi valt ut fyra sträckor, alla belägna i Ludvika kommun. De beskrivs kortfattat nedan. Väkommen att besöka dem och hitta rariteter.

1. Cykelvägen efter Skuthamn

Sträckan börjar vid rastplatsen bortom Skuthamn och sträcker sig in i Iviken. Det finns rik förekomst av den sällsynta banklinten ner mot sjön i början av sträckan och ett inhägnat område med brudsporrar vid Iviken. Sträckan har mestadels mager jord och är mycket örtrik vid Iviken. Tyvärr är det gott om lupiner här och där. Kommunen utför sen slåtter, men det slagna behöver räfsas undan.

På den biologiska mångfaldens dag, 22 maj varje år, gräver föreningen upp lupiner längs sträckan. För ett antal år sedan började vi med det på Roths äng och har sedan arbetat oss ut längs cykelvägen förbi Skuthamn och till den aktuella sträckan. Välkommen att komma med grep e dyl och delta.

 

2. Cykelvägen vid Brunnsvik

Från den nedre parkeringen vid Brunnsvik når man sträckan efter några hundra meter NV längs cykelvägen. Sträckan är vald för den fina förekomsten av skogsklockor; sist vi räknade var det runt 100 plantor. Kommunen utför sen slåtter.

 

 

3. Storslätten

Sträckan ligger längs vägen mellan Storslätten och Laxsjön. Markägare är Stora Enso samt en vägförening. Södra delen är mycket rik på orkidéer. Lupinerna konkurrerar dock om utrymmet längs delsträckan. Sträckan har inventerats av John Ohlanders som fann hela 141 arter.

4. Bagghyttan

Sträckan ligger längs en liten väg S om vägen mellan Laxsjön och Tuna-Hästberg. Markägare är Stora Enso som är positiva till vårt initiativ. Sträckan är mycket örtrik, särskilt vid den öppna platsen där hyttan låg, nära utloppet från Laxsjö-Flatnan till Långsjön. Bland annat har vi hittat fältgentiana, både vid sträckans början och dess slut. Platsen vid hyttan frekventeras av husvagnar, vilket väl får ses som ett visst hot mot växtligheten. För närvarande slyröjer Stora Enso vart tredje år.

Fossilfria Pensioner

Västerbergslagens krets planerar nu i februari att hålla ett föredrag i ämnet fossilfria pensioner. den 4 februari på Ludvika Bibliotek kl. 18-20

I januari kommer Naturskyddsföreningen uppmärksamma att Sverige placerar våra pengar för framtidens pensionärer i klimatskadlig verksamhet.

I en rapport presenterar vi hur AP-fondernas placeringar skadar miljö och kränker människors rättigheter idag och riskerar göra det även för framtiden. I korta filmer kommer vi även berätta om detta på sociala medier och i januari sker ett större seminarium i Stockholm där beslutsfattare och personer som arbetar med frågorna deltar. Här i Göteborg kommer vi ha en kväll med föreläsning och diskussioner kring ämnet.

Bakgrund
Vårt allmänna pensionssystem är i huvudsak ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter (från de som arbetar) används som pensioner till årets pensionärer. Men det behövs en buffert i systemet för att jämna ut de underskott mellan inbetalningar av pensionsutgifter och utbetalningar av pensioner som kan uppstå. AP-fonderna har här i uppdrag att förvalta de ca 1400 miljarder som utgör bufferten så att investeringarna ger hög avkastning till låg risk.

I januari år 2019 infördes ett regelverk som ger AP-fonderna i uppdrag att ha ett tydligare fokus på hållbarhet och anger att ”fonderna ska förvaltas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”. Regelverket fastställer att verksamheten ska ha stöd i svensk lagstiftning och beakta de internationella konventioner som Sverige har ratificerat.

Sverige har ratificerat FN:s klimatkonvention som har som mål att stabilisera utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Men dagens ansträngningar är långt ifrån tillräckliga. De globala växthusgasutsläppen ökar och leder redan till förödande konsekvenser. Nu krävs en snabb utfasning av fossila bränslen. Men trots klimatläget och AP-fondernas nya regelverk så har fonderna inte slutat att investera i fossila bränslen. Istället har AP fonderna innehav i 72 av världens 200 största bolag som håller på med utvinning och förbränning av fossila bränslen.

Detta måste få ett stopp. Inte bara för att våra pensionspengar inte ska bidra till klimatkaos, utan även eftersom det drabbar människor som lever nära utvinningen, framställningen och användningen av fossila bränslen. Utvinningen kan orsakat luft- och vattenföroreningar. Gruvdrift leder till allvarliga olyckor och innebär avfall som drabbar människors hälsa.

Fridays For Future 29/11

Under hösten har Västerbergslagens naturskyddsförening genomfört en studiecirkel kring Agenda 2030. Vi har haft tillgång till ett antal handlingar som rör Ludvikas miljöarbete och ser att det är många bra krafter som gjort formuleringarna. I dagsläget känns det dock som att miljöarbetet i Ludvika har hamnat lite på undantag eftersom flera viktiga styrdokument inte har antagits, följts upp eller förnyats.
 
Under FFF nu på fredag 29 november kl. 16, i korsningen Storgatan-Carlavägen, kommer vi att läsa upp ur vår skrivelse till kommunen i frågan.
 
Välkomna!

Biologiska Mångfaldens Dag , Lupiner

Idag har vi grävt Lupiner vid Väsman. Fyra flitiga grövare. Långa rötter och lite bändigt att få upp dem men vi fyllde några säckar och nästa år är det förhoppningsvis mindre av dem där. Annars är det inte så mycket Lupiner just i detta stråk som tur är. Förgätmigej och Sommargyllen fans det en hel del. På Rots äng växer även mycket daggkåpa.

Fakta om Lupiner:

Lupinen kommer ursprungligen från Nordamerika, och kom hit med växtsamlaren David Douglas. Lupinen är en invasiv art som kväver andra växter vilket gör att insekter kan svälta och dö ut då de inte får tillgång till nektar och pollen under hela året. Den korta blomningstiden Lupiner har ger bara mat i några veckor.  Lupinerna måste slås av eller ryckas upp fler gånger varje säsong. Och gör det innan de fröar. Kapade växter bör samlas in och föras bort. Ärtväxten göder marken, vilket inte passar inhemska växter. Nya små bestånd grävs upp med rötterna. Låt sedan dessa ligga och torka eller förstör dem på annat sätt innan de läggs på komposten. Området måste rensas regelbundet de kommande åren.

 

B2166761-03A7-4E25-9E1C-57D5BA50C68B04F13866-C33A-44F0-B5F6-FFED249D77CAFA55807B-22CD-49C0-B224-1D212897A939