Fossilfria Pensioner

Västerbergslagens krets planerar nu i februari att hålla ett föredrag i ämnet fossilfria pensioner. den 4 februari på Ludvika Bibliotek kl. 18-20

I januari kommer Naturskyddsföreningen uppmärksamma att Sverige placerar våra pengar för framtidens pensionärer i klimatskadlig verksamhet.

I en rapport presenterar vi hur AP-fondernas placeringar skadar miljö och kränker människors rättigheter idag och riskerar göra det även för framtiden. I korta filmer kommer vi även berätta om detta på sociala medier och i januari sker ett större seminarium i Stockholm där beslutsfattare och personer som arbetar med frågorna deltar. Här i Göteborg kommer vi ha en kväll med föreläsning och diskussioner kring ämnet.

Bakgrund
Vårt allmänna pensionssystem är i huvudsak ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter (från de som arbetar) används som pensioner till årets pensionärer. Men det behövs en buffert i systemet för att jämna ut de underskott mellan inbetalningar av pensionsutgifter och utbetalningar av pensioner som kan uppstå. AP-fonderna har här i uppdrag att förvalta de ca 1400 miljarder som utgör bufferten så att investeringarna ger hög avkastning till låg risk.

I januari år 2019 infördes ett regelverk som ger AP-fonderna i uppdrag att ha ett tydligare fokus på hållbarhet och anger att ”fonderna ska förvaltas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”. Regelverket fastställer att verksamheten ska ha stöd i svensk lagstiftning och beakta de internationella konventioner som Sverige har ratificerat.

Sverige har ratificerat FN:s klimatkonvention som har som mål att stabilisera utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Men dagens ansträngningar är långt ifrån tillräckliga. De globala växthusgasutsläppen ökar och leder redan till förödande konsekvenser. Nu krävs en snabb utfasning av fossila bränslen. Men trots klimatläget och AP-fondernas nya regelverk så har fonderna inte slutat att investera i fossila bränslen. Istället har AP fonderna innehav i 72 av världens 200 största bolag som håller på med utvinning och förbränning av fossila bränslen.

Detta måste få ett stopp. Inte bara för att våra pensionspengar inte ska bidra till klimatkaos, utan även eftersom det drabbar människor som lever nära utvinningen, framställningen och användningen av fossila bränslen. Utvinningen kan orsakat luft- och vattenföroreningar. Gruvdrift leder till allvarliga olyckor och innebär avfall som drabbar människors hälsa.

Fridays For Future 29/11

Under hösten har Västerbergslagens naturskyddsförening genomfört en studiecirkel kring Agenda 2030. Vi har haft tillgång till ett antal handlingar som rör Ludvikas miljöarbete och ser att det är många bra krafter som gjort formuleringarna. I dagsläget känns det dock som att miljöarbetet i Ludvika har hamnat lite på undantag eftersom flera viktiga styrdokument inte har antagits, följts upp eller förnyats.
 
Under FFF nu på fredag 29 november kl. 16, i korsningen Storgatan-Carlavägen, kommer vi att läsa upp ur vår skrivelse till kommunen i frågan.
 
Välkomna!

Biologiska Mångfaldens Dag , Lupiner

Idag har vi grävt Lupiner vid Väsman. Fyra flitiga grövare. Långa rötter och lite bändigt att få upp dem men vi fyllde några säckar och nästa år är det förhoppningsvis mindre av dem där. Annars är det inte så mycket Lupiner just i detta stråk som tur är. Förgätmigej och Sommargyllen fans det en hel del. På Rots äng växer även mycket daggkåpa.

Fakta om Lupiner:

Lupinen kommer ursprungligen från Nordamerika, och kom hit med växtsamlaren David Douglas. Lupinen är en invasiv art som kväver andra växter vilket gör att insekter kan svälta och dö ut då de inte får tillgång till nektar och pollen under hela året. Den korta blomningstiden Lupiner har ger bara mat i några veckor.  Lupinerna måste slås av eller ryckas upp fler gånger varje säsong. Och gör det innan de fröar. Kapade växter bör samlas in och föras bort. Ärtväxten göder marken, vilket inte passar inhemska växter. Nya små bestånd grävs upp med rötterna. Låt sedan dessa ligga och torka eller förstör dem på annat sätt innan de läggs på komposten. Området måste rensas regelbundet de kommande åren.

 

B2166761-03A7-4E25-9E1C-57D5BA50C68B04F13866-C33A-44F0-B5F6-FFED249D77CAFA55807B-22CD-49C0-B224-1D212897A939